Redusert støtte til tannregulering i statsbudsjettet for 2019

NORSK KJEVEORTOPEDISK FORENING JANUAR 2019

Redusert støtte til tannregulering i statsbudsjettet for 2019

Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for 2019 å fjerne takst 604f i takstsystemet for kjeveortopedisk behandling. Taksten har inngått i en serie takster som brukes for å føre ulike behandlingsprosedyrer underveis i tannreguleringsbehandlingen. Taksten 604f dekket for eksempel kostnad til justering av reguleringen i en kjeve eller reparasjon av apparaturen. For å få så effektiv behandling som mulig, med så få som mulig besøk for pasienten, er det ofte nødvendig med flere arbeidsoperasjoner per besøk.

Finansieringssystemet

Det norske systemet for dekning av utgifter til tannreguleringsbehandling er behovsprøvd. Det vil i enkelhet si at de med det største behandlingsbehovet får høyest dekning, mens de med mindre behandlingsbehov får lavere refusjon. Det vil alltid være begrensede offentlige midler, også til tannreguleringsbehandling. I det norske systemet er det derfor slik at en del av utgiftene til tannreguleringsbehandling må betales som egenandel.

 

Konsekvenser av endring i takstsystemet

Endrede betingelser i takstsystemet, som fjerning av takst 604f, vil påvirke egenbetalingen, fordi det ikke lenger gis trygderefusjon for den arbeidsoperasjonen taksten tidligere har dekket. Tannlegens honorar øker ikke, men staten dekker nå en mindre del av totalkostnaden. Dette vil dessverre medføre økt egenbetaling. Endringen vil gjelde for alle pasienter, også de som er midt i behandling, da det ikke er etablert noen overgangsordning for behandling som er startet opp før 1. januar 2019. Regelendringen gjelder for all behandling utført etter 1. januar 2019